Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 5.11.2017

IOK ogłasza listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 16 października 2017 r. do 5 listopada 2017 r. do godz. 23:59.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA (www.sowa.efs.gov.pl).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na przygotowanie i przetestowanie programu kształcenia na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97,00 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 PL

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Uwaga! Z dniem 23.08.2017 r. uległ zmianie regulamin konkursu!

 

Informacja o zmianie dokumentacji konkursowej (PDF 35 KB) z dnia 23.08.2017 r

Regulamin konkursu (PDF 608 KB) (wersja obowiązująca od dnia 23.08.2017 r)

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca do dnia 22.08.2017 r)

 

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 506 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 892 KB)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 345 KB)

Załącznik 4 Wzór opisu koncepcji (DOCX 339 KB)

Załącznik 5 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (DOC 87 KB)

Załącznik 6 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (DOC 151 KB)

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (DOC 202 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (DOC 242 KB)

Załącznik 9 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (DOC 154 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (DOC 149 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (DOC 150 KB)

Załącznik 12 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (DOC 148 KB)

Załącznik 13 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (DOC 147 KB)

Załącznik 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 16 MB)

Załącznik 15 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 552 KB)

Załącznik 16 Lista sprawdzająca (XLS 44 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik 1 (PDF 506 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik 14 (DOC 16 MB).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@mr.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi (DOC 47 KB), które wpłynęły do IOK do dnia 17.07.2017 r.

Pytania i odpowiedzi (DOC 42 KB), które wpłynęły do IOK do dnia 20.10.2017 r.

Warsztaty dla wnioskodawców aplikujących w konkursie MOTO PO WER

 

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na warsztaty, których celem będzie pokazanie od strony praktycznej, jak przygotować wniosek o dofinansowanie.

Warsztaty odbędą się 13 października w godzinach 10:00 – 14:00 w sali nr 1105 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 81 KB) do 10 października na adres mailowy: anna.kamienska@mr.gov.pl.