Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 3.10.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

 - podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty:

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;

- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;

- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku kopię listu intencyjnego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach trzech tematów:

1. Wypracowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie zjawisku „szarej strefy” w zakresie pracy nierejestrowanej w Polsce, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

2. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

3. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu z dnia 16.10.2017 r (ZIP 3 MB).  (wersja obowiązująca). 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu z dnia 11.09.2017 r.  (wersja archiwalna). Regulamin konkursu z dnia 11.09.2017 r w wersji rejestruj zmiany (wersja wersja archiwalna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna). Regulamin konkursu rejestruj zmiany (wersja archiwalna).

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

15 000 000, 00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca) (ZIP 3 MB)

Regulamin konkursu z dnia 11.09.2017 r.  (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu z dnia 11.09.2017 r. wersja rejestruj zmiany  (wersja archiwalna)

Załączniki  (wersja obowiązująca, oprócz zmodyfikowanych zał. nr 12 i 13)

 

Regulamin konkursu wersja czysta (PDF 961 KB) (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu wersja rejestruj zmiany (PDF 1 MB) (wersja archiwalna)

 

Zmodyfikowane załączniki 

 (ZIP 4 MB) 

Załączniki (ZIP 29 MB) - wersja obowiązująca

 

Regulamin konkursu (PDF 946 KB) - wersja archiwalna.

Załączniki (ZIP 9 MB) - wersja archiwlana

Zał. nr 1_Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (DOC 705 KB) dot. współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER

Zał. nr 2_Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 670 KB) w ramach działania 4.3 POWER

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 718 KB) określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB) określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu - wersja obowiązująca.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB) określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - wersja obowiązująca

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB) określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu - wersja archiwalna.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB) określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - wersja archiwalna.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu z dnia 16.10.2017 r (ZIP 3 MB) . (wersja obowiązująca)

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu z dnia 11.09.2017 r (PDF 960 KB). (wersja archiwalna)

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (https://www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: https://www.power.cpe.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-002/17 (wersja obowiązująca z dnia 11.09.2017 r.)