Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Model DOM - model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 11.01.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 1.12.21 r. do 11 stycznia 2022 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

  • Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5 letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, placówkami medycznymi, poradniami psychologicznymi czy placówkami edukacyjnymi), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie zostaną załączone referencje od min. 2 podmiotów);
  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Dla kogo

Grupę docelową stanowią:

  • Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ((I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) zainteresowane wdrożeniem innowacji polegającej na wsparciu rodzin -z dzieckiem chorym onkologicznie, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego (grantobiorcy)

oraz

  • rodziny, w których pojawiła się potrzeba opieki nad dziećmi wynikająca z ich choroby nowotworowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest upowszechnienie modelu wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie (w tym szkolenia przedstawicieli środowiska lokalnego), a tym samym ułatwienie rodzinom dostępu do wsparcia w takiej formie we własnym otoczeniu.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki  funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się leczeniem dzieci z chorobami onkologicznymi oraz placówek świadczących pomoc psychologiczną, placówek edukacyjnych i instytucji czy organizacji pomocowych działających w obszarze i zainteresowanych rozwijaniem tego rodzaju wsparcia dla rodzin.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu.  Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania systemu wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie po ustaniu finansowania z projektu grantowego.  Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 2 200 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga: Zmiana w dokumentacji konkursu, obejmująca Regulamin konkursu oraz załącznik nr 3 do Regulaminu.

Aktualny Regulamin konkursu (PDF 501 KB)

Informacja o zmianach w dokumentacji  (PDF 73 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1: Wzór strategii skalowania innowacji (DOCX 86 KB)

Załącznik 1: Wzór strategii skalowania innowacji (PDF 765 KB)

Załącznik 2: Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (PDF 1 MB)

Załącznik 3: Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków (PDF 560 KB) - wersja nieaktualna

Załącznik 3: Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków (PDF 155 KB) - wersja obowiązująca

Załącznik 4: Regulamin KOP (PDF 886 KB)

Załącznik 5: Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 565 KB)

Załącznik 6: Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 568 KB)

Załącznik 7: Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 617 KB)

Załącznik 8: Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 271 KB)

Załącznik 9: Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (PDF 855 KB)

Załącznik 10: Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 224 KB)

Załącznik 11: Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (DOC 622 KB)

Załącznik 11: Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (PDF 736 KB)

Załącznik 12: Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 831 KB)

Załącznik 12: Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 928 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zgodnie z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - FAQ (PDF 263 KB)

 

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 80 63.