Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.08.2021

Konkurs zorganizowany w działaniu 4.1 Innowacje społeczne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, o numerze POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 został zakończony.

IOK informuje, że w ramach naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

  • Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów) - szczegóły w regulaminie konkursu,
  • zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów,
  • Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu.

Dla kogo?

Grupę docelową stanowią:

  1. Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem.
  2. Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie kucharz.
  3. Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych. 

Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej 3 innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 532 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100% 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 532 KB) 

Załączniki:

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku dostępny w systemie SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 532 KB).

Pytania i odpowiedzi

4 sierpnia br. odbyło się spotkanie online dla potencjalnych wnioskodawców.

Materiały ze spotkania:

Linki

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl.