Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.01.2021 do 01.03.2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-030/20 na skalowanie innowacji społecznej: „Obiady terapeutyczne”. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu:

Biorąc pod uwagę obowiązujący w kraju stan pandemiczny, który powoduje to, że przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest utrudnione, IOK zdecydowała o wydłużeniu terminu naboru do 1 marca 2021 r. godz. 15:00.

Zapraszamy na spotkanie on -line.

Spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące naboru wniosków w konkursie na skalowanie innowacji pn. "Obiady terapeutyczne" odbędzie się 21 stycznia 2021 r. w godz. 11-13. Spotkanie przeprowadzone będzie za pomocą aplikacji ZOOM.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl do 18 stycznia. Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie do poszczególnych zgłoszeniodawców.

Prezentacja 

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji ze spotkania (PDF 570 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 4 miesiące od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4 stycznia do 1 marca 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4 stycznia do 1 marca 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, w szczególności takie które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest upowszechnienie modelu integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów osobom starszym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania instytucji / organizacji zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnoprawnościami.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu. Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania przedsięwzięcia „Obiady terapeutyczne” po ustaniu finansowania z projektu grantowego. Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Grupę docelową stanowią:

  • instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnoprawnościami, w szczególności takie, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej oraz
  • osoby starsze wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku powyżej 60 lat, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków, mieszkające w pobliżu siedziby warsztatów terapii zajęciowej (w przypadku donoszenia obiadów na piechotę) lub szerzej, w danej miejscowości (w przypadku możliwości zapewnienia transportu samochodowego)
  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, tj. osoby z niepełnosprawnościami.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 5 500 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu na skalowanie innowacji społecznej "Obiady terapeutyczne" (PDF 1 MB) - zmieniony 27.01.2021 r.

Regulamin konkursu na skalowanie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” (PDF 1 MB)

Zał. 1 Podręcznik "Obiady terapeutyczne" (PDF 2 MB)

Zał. 2 Wzór strategii skalowania innowacji (PDF 695 KB)

Zał. 2 Wzór strategii skalowania innowacji  (DOCX 87 KB)

Zał. 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (PDF 1 MB)

Zał. 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków  (PDF 526 KB)

Zał. 5 Regulamin KOP (PDF 809 KB)

Zał. 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 593 KB)

Zał. 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności  (PDF 450 KB)

Zał. 8 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 545 KB)

Zał. 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 274 KB)

Zał. 10 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (PDF 783 KB)

Zał. 11 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje  (PDF 225 KB)

Zał. 12 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (PDF 664 KB)

Zał. 12 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego  (DOC 622 KB)

Zał. 13 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 852 KB)

Zał. 13 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej  (DOC 831 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku dostępny w systemie SOWA.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ) (PDF 204 KB)