Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.2

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 1, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.04.2017 do 28.02.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów typ 1 w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku" PO WER 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 ulega wydłużeniu z dnia  31 października 2017 na 28 lutego 2018 r.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 ulega wydłużeniu z dnia  31 października 2017 na 28 lutego 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które są: 

  • reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240);
  • organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029);
  • organizacją samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285);
  • organizacją związkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem może zostać objęty projekt zakładający realizację poniższych działań merytorycznych:

  1. Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
  2. Opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ - o ile dotyczy), które nie posiadają planu lub strategii rozwoju;
  3. Przygotowania na podstawie opracowanej analizy Planów Rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych;
  4. Doradztwo w zakresie monitoringu wdrożenia planów rozwoju MMSP w okresie trwania projektu;
  5. Analizy faktycznej dostępności usług w branży dla MMSP w ramach podmiotowych systemów finansowania i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
  6. Upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).  

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.Konkurs ma charakter branżowy tzn. składane w ramach konkursu wnioski o dofinansowanie projektu powinny dotyczyć jednej spośród wskazanych 21 branż definiowanych jako dział/grupa PKD określonych w Załączniku nr 15 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria Zatwierdzone przez Komitet Monitorujący

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.)

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w Rozdziale 9.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Informatorium PARP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa