Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.5

1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami / 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

01.12.2020
Rezygnacja z uruchomienia II rundy naboru w konkursie "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl

Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:

  • 1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00),
  • 2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.12.2020 do dnia 29.01.2021 (do godziny 12:00)
  • kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.02.2021) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00)

UWAGA! Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie jest podmiot, który:

  • posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
  • posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria wyboru zostały zamieszczone w pkt. 5.1 Regulaminu konkursu POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 z dnia 28.10.2020 r. - aktualny - opis zmian

Regulamin konkursu POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 z dnia 28.10.2020 r. - aktualny - w trybie "rejestruj zmiany"

Poprzednie wersje regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy opisano w rozdziale VII regulaminu konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20

Pytania i odpowiedzi

Pytania w kwestiach dotyczących konkursu należy kierować na adres e-mail: ozn@efs.mrpips.gov.pl

Osoba do kontaktu: Wioletta Olechno – nr telefonu: 22 661 19 61

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące konkursu publikowane są na stronie IOK: www.efs.mrpips.gov.pl

21.09.2020
Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20