Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 12.10.2020

IOK informuje, że w ramach naboru nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 10 sierpnia 2020 r. do 12 października 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być jeden z wymienionych podmiotów:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej
 • inspektoraty nadzoru budowlanego
 • urzędy wojewódzkie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • przedsiębiorcy
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami spełnia wymienione w regulaminie konkursu warunki

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

Celem działania ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)  w zakresie dostępności architektonicznej.

Projekt ma charakter pilotażowy. Wnioskodawca powinien zaproponować najlepszą autorską koncepcję działania ośrodka dla realizacji ww. celu. Założeniem w konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak największej liczby podmiotów publicznych. Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 6 250 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu (PDF 449 KB) - wydłużenie terminu do 12.10.2020 r.

Informacje o zmianach w dokumentacji konkursu (PDF 65 KB)

Regulamin konkursu (PDF 858 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 1. - Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 161 KB)

Załącznik 2. - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 55 KB)

Załącznik 3. - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB)

Załącznik 4. - Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków (PDF 35 KB)

Załącznik 5. - Regulamin KOP (PDF 463 KB)

Załącznik 6. - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 78 KB)

Załącznik 7. - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 72 KB)

Załącznik 8. - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 71 KB)

Załącznik 9. - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 57 KB)

Załącznik 10. - Lista publikacji (PDF 28 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek znajduje się w systemie SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma obowiązku utworzenia stałego stacjonarnego biura ośrodka wsparcia.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania (aktualizacja z dnia 6.10.2020 r.) (PDF 1 MB)

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 74 78.

Spotkanie informacyjne - 19 sierpnia 2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza na konsultacje on – line dla potencjalnych wnioskodawców. Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00, poprzez aplikację ZOOM.

PREZENTACJA (PDF 606 KB) na spotkanie konsultacyjne