Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

KONKURS ANULOWANO 2.10 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej  z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, 30.03.2020 r.

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 0/100) brutto, zrealizowanych w ostatnich 5 latach

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z ich obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektów pozakonkursowych ORE: „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” i „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” oraz objęcie wsparciem i doradztwem – w zależności od przyjętego wariantu – następujących grup adresatów:     

- dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic lub/oraz

- pracowników organów prowadzących szkoły/placówki (kadry JST) odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w JST.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46 750 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Linki

Informacja w sprawie unieważnienia konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty