Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.9

2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania EFS

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane 27.04.2020 r. (od godz. 00.00) do dnia 30.05.2020 r. (do godz. 12.00). 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu trzech projektów, po jednym w każdym makroregionie, których celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Została opisana w Rozdziale V. Procedura oceny i wyboru projektów regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Makroregion I (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie) maksymalna wartość projektu wynosi 928 572 zł,
 • Makroregion II (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł,
 • Makroregion III (świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • Alokacja na konkurs wynosi łącznie 3 500 000,00 zł.
 • Do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VII regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: Elżbieta Kornacka-Skwara, adres e-mail: elzbieta.kornacka-skwara@mrpips.gov.pl

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl