Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

ZMIANA TERMINU: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 3.07.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;

- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną. Wnioski o dofinansowanie muszą być składane w ramach tematu: „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 2 MB) (PDF 2 MB) (wersja aktualna).

Wykaz zmian (PDF 70 KB) (PDF 70 KB) wersja aktualna)

 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 2 MB) (PDF 3 MB) (wersja archiwalna).

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000, 00 PLN, przy czym alokacja przeznaczona na projekty dotyczące wsparcia dużych przedsiębiorstw nie przekroczy 5 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB) (PDF 2 MB) (wersja aktualna)

Wykaz zmian (PDF 70 KB) (PDF 70 KB) (wersja aktualna)

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna).

Wykaz zmian (wersja archiwalna)

Zal nr 12 (PDF 262 KB) Lista sprawdzająca do WoD (aktualna)

Zal nr 3 (PDF 578 KB) Instrukcja wypełniania WoD

 (aktualna)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna).

Załączniki (ZIP 16 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik do Regulaminu konkursu (Regulaminu konkursu (PDF 2 MB) (PDF 2 MB)wersja aktualna).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik do Regulaminu konkursu (PDF 2 MB) (PDF 2 MB) (wersja aktualna).

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu  (PDF 2 MB)(PDF 2 MB) (wersja aktualna).

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwlana).

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 10.00-12.00.

 

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich:https://www.power.cpe.gov.pl/

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: https://www.power.cpe.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami.

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-002/20: https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci