Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.5

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - "Projektowanie Uniwersalne", Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 2.12.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 60 do maksymalnie 120 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA

Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://www.sowa.efs.gov.pl/). Przyjmowanie wniosków trwa od 31 października 2019 r. (godz. 8:15) do 2 grudnia 2019 r. (do godz. 14:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.

Załącznik do regulaminu określa Modele projektowania uniwersalnego.

Modele opublikowane są w serwisie internetowym IOK, w zakładce: www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w Regulaminie Konkursu na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres  e-mail: projektowanie@ncbr.gov.pl

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Funduszeeuropejskie→POWER→Aktualne nabory→ Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19