Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.09.2019

IOK ogłasza listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 194 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 5 sierpnia do 30 września 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 5 sierpnia do 30 września 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być:

(1)     podmiot, który był zaangażowany jako Lider lub Partner w realizację projektu w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15), albo

(2)     inny niż wskazany w pkt. 1 podmiot, ale w takim przypadku wymagane jest partnerstwo z podmiotem, który był Liderem projektu realizowanego w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15).

  • Ponadto regulamin konkursu określa dodatkowe kryteria o charakterze podmiotowym: wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie merytoryczne w wybranym temacie konkursu
  • podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs
  • do projektu zaangażowane zostaną trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w wybranym temacie konkursu, druga – co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł
  • do realizacji zadań zostanie zaangażowana zostanie osoba lub osoby z niepełnosprawnością.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów (na prowadzenie ogólnopolskiego inkubatora innowacji), które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w jednym z wymienionych poniżej obszarów tematycznych (tematów):

  • zatrudnienie
  • kształcenie
  • włączenie społeczne

Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w wybranym temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 60 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach w regulaminie  (DOCX 17 KB)

Regulamin konkursu 2 wersja (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu 1 wersja (nieaktualna) (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 - minimalny zakres procedur (PDF 425 KB)

Załącznik nr 2 - wzór strategii realizacji projektu grantowego (DOCX 74 KB)

Załącznik nr 4 - zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER (PDF 320 KB)

Załącznik nr 5 - regulamin pracy KOP (PDF 845 KB)

Załącznik nr 6 - oświadczenie pracownika IOK o bezstronności (PDF 590 KB)

Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 450 KB)

Załącznik nr 8 - wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 545 KB)

Załącznik nr 9 - wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 274 KB)

Załącznik nr 10 - wzór karty oceny merytorycznej (PDF 800 KB)

Załącznik nr 11 - wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 225 KB)

Załącznik nr 12 - wzór karty oceny strategicznej (PDF 636 KB)

Załącznik nr 13 - wzór umowy prawa autorskie (PDF 333 KB)

Załącznik nr 14 - wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (DOC 642 KB)

Załącznik nr 14 pdf (PDF 522 KB)

Załącznik nr 15 - wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOCX 172 KB)

 Załącznik nr 15 pdf (PDF 344 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

elektronicznie w systemie SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 2 (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie 1 (archiwalny)  (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 273 80 49

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych – II edycja, nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19, w ramach Działania 4.1 PO WER Innowacje społeczne.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 w dniu 6 września 2019 r. (piątek) w sali nr 1105 w godz. 11:00 – 14:00.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i ewentualnej późniejszej realizacji projektów. Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań na adres wskazanej poniżej skrzynki e-mail, tak abyśmy mogli dobrze przygotować się do wyjaśnienia wszelkich wątpliwych kwestii.

Prezentacja - informacje o konkursie (PPT 2 MB)

FAQ (PDF 592 KB) 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie zgłoszenia (DOC 627 KB) na  konkurs.mikro@mir.gov.pl. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o przekazanie nam informacji o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.