Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.4

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.07.2019

UWAGA! AKTUALIZACJA LISY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

Informujemy, iż z uwagi na zwiększenie alokacji w konkursie zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie dot. szkoleń w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży! Szczegóły oraz zaktualizowana lista podmiotów znajdują się w załączonych plikach.

Informacja o aktualizacji listy projektów wybranych (PDF 397 KB)

---------------------------

Informujemy, że znane są już wyniki konkursu dot. szkoleń pracowników w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Poniżej przedstawiamy pełną informację o ocenie oraz listę projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i składzie KOP (PDF 154 KB)

Wyniki naboru 4.12.2019

AKTUALIZACJA!!!!

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 972 KB)

----------------------------------------

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 982 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 5 miesięcy.

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna lub konsorcjum/partnerstwo podmiotów, których liderem jest podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna, spełniających wspólnie następujące kryteria:

  • będącą jednostką szkolącą, o której mowa w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599,z 2018 r. poz. 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60);
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności leczniczej w rodzaju świadczenia stacjonarne oraz ambulatoryjne lub środowiskowe/domowe w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub szkoleń z zakresu psychoterapii.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie określone są w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach projektu muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z organizacją szkoleń dla uczestników projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2019 r., określone w  regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97% 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 30 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

AKTUALNY Regulamin konkursu pt. Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. (PDF 654 KB)

AKTUALNY Załącznik nr 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

AKTUALNY Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 573 KB)

Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - regulamin archiwalny (PDF 606 KB)

Doskonalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - regulamin archiwalny wersja z 18.06.2019 r. (PDF 652 KB)Informacja o zmianie regulaminu - 28.06.2019 r. (PDF 715 KB)

 

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 883 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 493 KB)

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - archiwalny (PDF 1 MB)

 

Załącznik 5 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 449 KB)

Załącznik 6 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 433 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 544 KB)

Załącznik 8 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 546 KB)

Załącznik 9- Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 555 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 564 KB)

Załącznik 11 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT - archiwalny (PDF 591 KB)

 

Załącznik 12 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 695 KB)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 791 KB)

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 684 KB)

Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 666 KB)

Załącznik 16 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 276 KB)

Załącznik 17 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 290 KB)

Załącznik 18 - Minimalny zakres umowy partnerstwa (PDF 705 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

AKTUALNY Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 573 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: zdrowiepsychiczne@mz.gov.pl.

Linki

www.zdrowie.gov.pl