Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.4

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane 28.05.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 11.06.2018 r. (do godz. 12.00). 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane 28.05.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 11.06.2018 r. (do godz. 12.00). 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
  • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  • Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
  • Instytucje szkoleniowe
  • Uczelnie wyższe
  • Agencje zatrudnienia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeszkolenie pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w zakresie wyłącznie świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne zgodne z punktem 5.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/18.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 1 500 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00 %.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-002/18 z dnia 23.04.2018 r. (PDF, 707.17 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: Paulina Pólkowska, tel.: 22 529 02 68, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl