Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.10.2018

IOK ogłasza ogłasza ocenę merytoryczną wniosków skierowanych do negocjacji.

Skład KOP (PDF 21 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że poszczególne rundy konkursu zostaną rozstrzygnięte w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków w ramach danej rundy.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (dalej SOWA).

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w następujących terminach:

I runda - od 30 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. do godz. 14.00

II runda - od 3 września 2018 r. do 31 października 2018 r. do godz. 14.00

UWAGA! W związku z dużą liczba wniosków złożonych w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18, których wartość znacznie przekracza kwotę pozostałej alokacji, IOK podjęła decyzję o nieuruchamianiu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy ww. konkursu.

Nabory w ewentualnych kolejnych rundach będą rozpoczynały się pierwszego dnia każdego miesiąca (począwszy od 1 stycznia 2019 r.) a kończyły ostatniego dnia danego miesiąca o godzinie 14.00. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1817).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zadaniem Beneficjentów wybranych w ramach konkursu będzie:

  1. przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;
  2. wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (DOC 719 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

30 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu!

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (DOCX 18 KB) z dnia 20.09.2018

Regulamin konkursu (DOC 719 KB) - obowiązuje od 20.09.2018

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)- obowiązuje od 20.09.2018

Wersja archiwalna

Regulamin konkursu (DOC 719 KB) - obowiązujący od 11.04.2018 do 19.09.2018

Regulamin konkursu (PDF 835 KB) - obowiązujący od 11.04.2018 do 19.09.2018

Załączniki

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 629 KB)

Załącznik 2a Wzór oświadczenia o doświadczeniu (DOC 820 KB)

Załącznik 2b Wzór oświadczenia o doświadczeniu (DOC 819 KB)

Załącznik 3 Zestawienie standardu i cen rynkowych (DOC 75 KB)

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (DOC 822 KB)

Załącznik 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK (DOC 824 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenie o bezstronności dla eksperta (DOC 279 KB)

Załącznik 7 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (DOC 821 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny merytorycznej (DOC 287 KB)

Załącznik 9 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (DOC 828 KB)

Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 16 MB)

Załącznik 11 Ramowy Plan Kwalifikacji (DOCX 20 KB)

Załącznik 12 Katalog technik (DOC 101 KB)

Załącznik 13 Delimitacja miast średnich (PDF 111 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w SOWA.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik 10 (DOC 16 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.partycypacja@miir.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (DOC 32 KB)

Spotkanie informacyjne - 18 października 2018

 

Zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach II rundy konkursu zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju,  przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie 18 października br. w godzinach 11.00-14.00 w sali nr NO35A (wejście od ul. Żurawiej).

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 463 KB) do 16 października na adres konkurs.partycypacja@miir.gov.pl.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Spotkanie informacyjne - 5 czerwca 2018

 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,  przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie 5 czerwca br. (wtorek) w godzinach 11.00-14.00 w sali nr 1106.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 463 KB) do 30 maja br. na adres konkurs.partycypacja@miir.gov.pl.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia ogłoszonego konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektu wybranego w ramach konkursu.

Prezentacja ze spotkania

Prezentacja (PDF 2 MB)