Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 8.08.2018

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18.

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 (PDF 149 KB)

Wyniki naboru 21.05.2019

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje dwie cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework. Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Lista cząstkowa nr 1
Lista cząstkowa nr 2
Lista cząstkowa nr 3
Lista cząstkowa nr 4

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;-        uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

1. Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.

2. Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminie konkursu (wersja aktualna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 000 000, 00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (wersja aktualna)

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załącznik nr 13 Wzór karty oceny merytorycznej 

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki (7Z 11 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wersja aktualna).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB) określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB) określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja aktualna).

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/19,lista

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-004/18: https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-004-18,39747