Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 25.05.2018 do 08.08.2018

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

W związku z prośbami wnioskodawców Centrum Projektów Europejskich, Instytucja Pośrednicząca  dla Działania 4.3 PO WER wydłuża nabór w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework do 8.08. 2018 r., a także wprowadza zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 29.06.2018 r.

Wykaz zmian: 
W Słowniku pojęć i skrótów dodano definicję oczywistej omyłki.
W punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu wydłużono termin naboru do 08.08.2018;
W punkcie 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP wydłużono termin naboru do 08.08.2018;
W punkcie 4.2. Poprawianie oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie doprecyzowano opis wskazując na możliwość korekty oczywistych omyłek na etapie oceny projektu;
W punkcie 5.2.1.5 Kryteria oceny merytorycznej oceniane punktowo poprawiono oczywiste omyłki w zakresie brzmienia kryterium.

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 19.06.2018 r.

Wykaz zmian:
W punkcie 2. 2. Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących w definicji kryterium nr 6 usunięto zapis o umowie o współpracy międzynarodowej , wprowadzono zapis dotyczący listu intencyjnego.
W załączniku nr 13 Wzór Karty Oceny Merytorycznej wprowadzono listę kryteriów dostępu i premiujących.

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 15.06.2018 r.

Wykaz zmian:
W punkcie 2. 2. Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących w definicji kryterium nr 1 usunięto słowa „zdaniem projektodawcy”; w kryterium premiującym nr 1 do tematu nr 2 doprecyzowano definicję osoby starszej.
W punkcie 2.4 Zasięg geograficzny rozwiązań wprowadzono rozróżnienie działań upowszechniających od potencjału dyfuzji wypracowanego w projekcie rozwiązania.
W pkt. 2.5.1. Wskaźniki doprecyzowano opis merytoryczny wskaźnika dot. instrukcji i rekomendacji.
W pkt. 2.6 Partnerstwo ponadnarodowe doprecyzowano zasady dotyczące przygotowywania dokumentów finansowych przez partnerów w projekcie. 
W pkt. 2.7 Partnerstwo krajowe wprowadzono zapisy wyjaśniające sposób rozliczania partnerów krajowych w SL 2014-2020.
W pkt. 3.3 Szczegółowy budżet projektu wprowadzono zapisy dotyczące sposobu opisu i uzasadniania wydatków w budżecie szczegółowym. 
W pkt. 3.3.1 Koszty bezpośrednie i pośrednie wprowadzono zapis wskazujący na konieczność stosowania aspektów społecznych przy zamówieniach np. usługi cateringowe, materiały promocyjne.  
W pkt. 3.5.2 Harmonogram płatności usunięto zapisy dotyczące  możliwości refundacji dofinansowania beneficjentowi.
W pkt. 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej doprecyzowano sposób ponoszenia i rozliczania wydatków przez partnera ponadnarodowego.
W pkt. 5.2 Ocena merytoryczna doprecyzowano sposób oceny kryteriów horyzontalnych. 
W pkt. 5.2.1.5 Kryteria merytoryczne oceniane punktowo wskazano, co należy rozumieć jako adekwatny potencjał kadrowy i techniczny. 
W pkt. 7 Postanowienia końcowe uzupełniono adresy stron internetowych, na których zamieszczane są informacje o przedmiotowym konkursie.

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;-        uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

1. Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.

2. Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminie konkursu (wersja aktualna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 000 000, 00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (wersja aktualna)

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załącznik nr 13 Wzór karty oceny merytorycznej 

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki (7Z 11 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wersja aktualna).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB) określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB) określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja aktualna).

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/19,lista

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-004/18: https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-004-18,39747