Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.4

1.4 Młodzież solidarna w działaniu, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 2.07.2018

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.06.2018 r. do dnia 02.07.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.06.2018 r. do dnia 02.07.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów, tj.: kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne, kryteria merytoryczne, kryteria premiujące określono w rozdziale 5.1 regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97%, wkład własny 3%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 z dnia 13.06.2018 r. - zobacz dokument z oznaczonymi zmianami

 

Poprzednie wersje regulaminu (nieaktualne):

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 8a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - aktualny
Załącznik nr 8b - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe - aktualny
Załącznik nr 8c - Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - dotyczy państwowych jednostek budżetowych

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

FAQ do konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18

Informacje dotyczące konkursu: e-mail: msd@efs.mrpips.gov.pl

Linki

www.efs.mrpips.gov.pl