Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przyjęte przez Komisję Europejską

14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług publicznych, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Oczekujemy na notyfikację decyzji, dzięki której wejdzie ona w życie.

Dzięki tej akceptacji środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą mogły zostać wykorzystane na rzecz realizacji programu Dostępność Plus, przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Nowe zapisy PO WER umożliwią realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie Dostępność Plus. W sumie w PO WER zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro.

Wśród działań finansowanych z EFS będą m.in.:

  • wypracowanie standardów w zakresie modernizacji placówek służby zdrowia pod kątem dostępności i ich wdrożenie co najmniej w 100 przychodniach i szpitalach,
  • rozwiązania dotyczące poprawy dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynków wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej oraz stosowania projektowania uniwersalnego  w procesach inwestycyjno-budowlanych,
  • szkolenia dla pracowników sektora transportu w zakresie profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami,
  • wypracowanie rozwiązań systemowych dla edukacji włączającej i przeprowadzenie pilotażu działań usługi asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przygotowaniem osób do pełnienia funkcji asystenta,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla urzędów administracji rządowej i samorządowej z zakresu zapewnienia dostępności  stron internetowych, dokumentów oraz obsługi klienta,
  • budowa potencjału administracji publicznej w zakresie zapewnienia dostępności w politykach publicznych, a w tym:
  1. stworzenie centrum koordynacji dostępności w strukturach rządowych
  2. zapewnienie funkcjonowania Rady do Spraw Dostępności,
  3. rewizja istniejących rozwiązań ustawowych w różnych obszarach polityk publicznych pod kątem uwzględnienia aspektu dostępności - analizy, ekspertyzy, propozycje zmian.

Ponoszenie wydatków na tego typu działania, zgodnie z brzmieniem decyzji jest możliwe od 22 listopada br., czyli od momentu formalnego przekazania do KE propozycji zmian w Programie.

Ponadto zmiany w PO WER realizują decyzję Komisji Europejskiej o przesunięciu alokacji w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” z 2020 r. na 2018 r.