Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt zapisów standardu architektonicznego stanowiącego załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020