Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w związku z naborem wniosków do Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Informacje o szkoleniu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów. Spotkanie informacyjne będzie dotyczyć konkursu nr POWER 02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszanego w ramach Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkania informacyjne odbędą się:

  • 22 lipca 2015 r. (środa) w godz. 12.00-15.00;
  • 27 lipca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00.

w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (sala 107, I piętro).

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl/konferencje/kalendarz/.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy w polu NAZWA FIRMY należy wpisać nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji.

W polu TREŚĆ prosimy o wpisanie pytań do regulaminu konkursu oraz wskazanie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności w celu możliwości jak najlepszego dostosowania spotkania do Państwa indywidualnych potrzeb, np.: tłumacz języka migowego, alternatywne formy materiałów, system wspomagający słyszenie, itp.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Dla kogo

W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie oraz partnerzy.

Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Partnerem w projekcie, zgodnie z kryterium dostępu, musi być co najmniej jedna jednostka naukowa lub „uczelnia i podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym” oraz co najmniej jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Program szkolenia

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.

Spotkania będą służyły wyjaśnieniom zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkań prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkań.