Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

18 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze adaptacyjności.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do trzeciej wersji Wytycznych obejmują:

  1. rozszerzenie katalogu preferencji możliwych do stosowania w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania o preferencję dot. wsparcia miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
  2. wprowadzenie możliwości określenia przez IZ RPO wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej w przeliczeniu na jedną godzinę usługi dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę;
  3. dodanie wsparcia outplacementowego skierowanego do pracowników uczelni, niezbędnego ze względu na prowadzone procesy konsolidacyjne;
  4. doprecyzowanie katalogu form wsparcia w programach typu outplacement, w tym dodanie możliwości sfinansowania kosztów dojazdu.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

Znowelizowane wytyczne będą stosowane od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014–2020 (M.P. z 2017, poz.1197).

Poniżej zamieszczono zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zewnętrznych projektu Wytycznych, natomiast treść dokumentu jest dostępna na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju:

Zestawienie uwag (XLSX 70 KB)

Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (PDF 596 KB) - wersja rejestruj zmiany