Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym (tzw. projekty IdA)

Zaplanowany na grudzień 2016 r. konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym (tzw. projekty IdA) został przesunięty. Planowany termin ogłoszenia konkursu to I kwartał 2017 r. Kwota przeznaczona na konkurs to 56 557 800 zł, z czego 25 proc. środków przeznaczone jest na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących średnie miasta tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

Poniżej przedstawiamy główne wymagania, które będą obowiązywały w konkursie.

 • Uczestnikami projektu są osoby w wieku 18-35 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym oraz nie szkolą się. Uczestnikami projektu nie mogą być studenci, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych I, II i III stopnia.  
 • Co najmniej połowa uczestników w projekcie to osoby znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  • osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pieczę zastępczą;
  • osoby z niepełnosprawnością;
  • osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji;
  • osoby długotrwale bezrobotne.
 • Każdy projekt obejmuje 4 etapy: rekrutację, przygotowanie uczestników, pobyt za granicą ukierunkowany na zdobycie doświadczenia zawodowego i wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz aktywizację uczestników po powrocie do Polski.
 • Dla każdego uczestnika opracowywany jest Indywidualny Plan Działania, który wyznacza ścieżkę wsparcia danej osoby.
 • Pobyt uczestników za granicą może trwać od 45 do 60 dni.
 • Projekt jest realizowany we współpracy z partnerem zagranicznym z innego państwa Unii Europejskiej – razem z wnioskiem składany jest list intencyjny podpisany przez partnerów.
 • Projekt musi obejmować wsparciem co najmniej 16 osób, ale nie więcej niż 100 osób.
 • Projekty mogą trwać do 2 lat.
 • Organizacja składająca wniosek musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w aktywizacji społecznej lub zawodowej osób młodych.
 • W przeciągu 3 ostatnich lat wnioskodawca lub partner krajowy zrealizował przynajmniej 1 program mobilności ponadnarodowej dla tylu osób, ile zamierza objąć wsparciem w projekcie.
 • Osoba pełniąca funkcję mentora w projekcie posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy terapeutycznej z osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 • Partner ponadnarodowy posiada przynajmniej 2-letnie doświadczenie w  aktywizacji społecznej lub edukacyjnej osób młodych.
 • Składając wniosek o dofinansowanie należy do niego dołączyć opis przebiegu pobytu uczestników za granicą (wskazujący m.in. miejsca staży i ich uzasadnienie; wartość dodaną partnerstwa ponadnarodowego; adekwatność wsparcia mentorskiego).
 • W regulaminie konkursu określone zostaną wymagania jakościowe, zgodnie z którymi muszą być realizowane projekty. 
 • W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić w złożonych wnioskach o dofinansowanie wyłącznie jeden raz: jako wnioskodawca albo partner krajowy. 

Dodatkowo, wnioskodawca może otrzymać podczas oceny dodatkowe punkty za:

 • gotowość pełnienia roli instytucji przyjmującej dla grupy uczestników projektu realizowanego przez partnera zagranicznego z któregoś z państw członkowskich biorących udział w konkursie skoordynowanym (innego niż Polska);
 • organizację programu mobilności  w sektorze publicznym lub pozarządowym, lub prywatnym przy realizacji zadań publicznych.