Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Wiedza Edukacja Rozwój w 2018 r. to ponad 1,6 mld zł na inwestycje w kapitał ludzki!

W przyszłym roku w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie uruchomionych 58 naborów na kwotę ponad 1,6 mld zł.

Kontynuowane będzie wsparcie dla osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą. Na wsparcie tych osób przeznaczono ponad 156 mln zł. Dzięki tym projektom młodzi ludzie zwiększa swoje kompetencje i umiejętności a poprzez odbyte praktyki, szkolenia czy staże staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy i zwiększają swoją szansę na zatrudnienie. Część z nich może otrzymać również środki na założenie własnej firmy.

Już w pierwszym kwartale 2018 r. zostanie ogłoszony nabór w nowym działaniu Programu „Młodzież solidarna w działaniu” (działanie ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Projekty w ramach tego działania będą skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe. Nacisk będzie tu położony na identyfikację i uaktywnianie tkwiących w każdej jednostce predyspozycji, co pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne odbiorców i wyposaży ich w umiejętność wykorzystywania ich potencjału zarówno na etapie wchodzenia na rynek pracy, jak i na różnych etapach kariery zawodowej. Na ten konkurs przeznaczono 20 mln zł.

Program Wiedza Edukacja Rozwój będzie również wspierał poprawę efektywności polityk publicznych z zakresu rynku pracy, gospodarki czy edukacji. Szkolenia dla urzędników, nowe modele wspierające edukację dzieci i młodzieży czy standaryzacja usług społecznych to tylko niektóre z działań służących poprawie efektywności państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych. Na takie działania zaplanowano 26 naborów na łączną kwotę prawie 400 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w marcu 2018 r. planuje ogłosić nabór w konkursie „Sukcesja w firmach rodzinnych” Działania przewidziane w ramach projektu będą polegać na analizie sytuacji w firmie w zakresie gotowości do dziedziczenia, organizacji i wprowadzeniu działań szkoleniowych lub doradczych oraz wdrożenie zmian w firmie rodzinnej. Zakłada się, że w ramach konkursu  wsparcie w zakresie sukcesji otrzyma 1 000 przedsiębiorstw rodzinnych. Konkurs z alokacją 20 mln zł.

Największa pula środków została zaplanowana na działania na rzecz szkolnictwa wyższego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić 4 nabory o łącznej wartości  510 mln zł. W styczniu planowany jest nabór na opracowanie i realizację programów kształcenia dla 2,5 tys. osób w zakresie studiów dualnych, czyli kształcenia równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych u pracodawcy.

W ramach wsparcia obszaru zdrowia zostanie ogłoszone 5 naborów na kwotę 298 mln zł. W kwietniu zostanie ogłoszony nabór na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. Zakładane jest opracowanie i wdrożenie 7 programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych oraz utworzenie i rozwinięcie 7 Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych.

Nie zabraknie środków również na innowacje społeczne i współpracę międzynarodową (231,5 mln zł). Jednym z  9 naborów będzie konkurs na Społeczne Agencje Najmu (SAN). Celem konkursu będzie dopracowanie, przetestowanie, a następnie wdrożenie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania SAN Polsce, jako że ten obszar nie jest aktualnie uregulowany prawnie.

Dokumenty