Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opublikowano zmienione Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

15 grudnia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”.

Wprowadzone zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze zdrowia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do trzeciej wersji Wytycznych obejmują:

  • usunięcie załącznika nr 1 - Zakres programu zdrowotnego i programu polityki zdrowotnej[…] oraz odesłanie w treści wytycznych do właściwego rozporządzenia Ministra Zdrowia ze wzorem programu zdrowotnego;
  • wprowadzenie zapisów odnoszących się do standardu Dziennego Domu Opieki Medycznej, przyjętego 19.09.2017 r. uchwałą Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia;
  • dodanie zapisów dotyczących Pakietu MR dla średnich miast;
  • wprowadzenie szczegółowych zapisów dotyczących ewaluacji rezultatów i produktów programów zdrowotnych;
  • uproszczenie definicji osoby w wieku aktywności zawodowej;
  • wprowadzenie zapisu o możliwości określenia przez IK UP EFS stawek jednostkowych dotyczących badania kolonoskopowego i znieczulenia;
  • wprowadzenie zapisu, że IZ RPO ma możliwość realizacji programu polityki zdrowotnej bez konieczności pozyskiwania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w oparciu o rekomendacje wynikające z repozytorium prowadzone przez AOTMiT.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

Znowelizowane wytyczne są stosowane od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 (M.P. z 2017, poz. 1221).

Poniżej zamieszczono zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zewnętrznych projektu Wytycznych, natomiast treść dokumentu jest dostępna na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju:

Załączniki: