Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie udostępnienia na platformie dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru Włączenie społeczne

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 31 października 2018 r. udostępniła na Platformie Oceniających Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (POP EFS) ostatnie z cyklu szkoleń z obszaru krajowych polityk wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Szkolenie to dotyczy tematyki Włączenia społecznego.

Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetów Inwestycyjnych (PI) celu tematycznego 9, o których mowa w rozporządzeniu EFS oraz rozporządzeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

a) 9.a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych – realizowany w ramach Regionalnych Programów (RPO); 

b) 9.i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie – realizowany w ramach PO WER; 

c) 9.iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – realizowany w ramach PO WER; 

d) 9.v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia - realizowany w ramach PO WER,

e) 9.vi strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność - realizowany w ramach PO WER;

z wyłączeniem infrastruktury zdrowotnej (w ramach PI 9a) i usług zdrowotnych (w ramach PI 9iv), które są przedmiotem odrębnych wytycznych.

W związku z tym, od 30 listopada 2018 r. do składów Komisji Oceny Projektów (KOP), które oceniają projekty z ww. zakresu, będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację specjalistycznego programu szkoleniowego Włączenie społeczne.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej na stronie POP EFS.