Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Udostępnienie na platformie dla oceniających wnioski o dofinansowanie szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru Edukacja w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 13 listopada 2017 r. udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) kolejne szkolenie z obszaru krajowych polityk wspieranych ze środków EFS. Szkolenie dotyczy tematyki Edukacja.

Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PI celu tematycznego 10, o których mowa w rozporządzeniu EFS:

  1. 10(i) ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;
  2. 10(iii) wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji;
  3. 10(iv) lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami;
  4. 10(a) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,

a także dla osób oceniających projekty w ramach Działania 2.10, 2.15 PO WER.

Zgodnie z Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego wyżej szkolenia.

W związku z tym, od 14 grudnia 2017 r. do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację specjalistycznego programu szkoleniowego Edukacja.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.