Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Innowacyjny PO WER wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Realizujemy Program Dostępność Plus  dplus2

 

W Polsce żyje około 130 tysięcy osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu ostatnich kilku dekad sytuacja tych osób na świecie, a także w Polsce, uległa dużej zmianie. Jest to zasługa między innymi Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, którą ratyfikowała również Polska. Jej celem jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami, w tym prawo do niezależnego życia.

Najczęstszym problemem tych osób oraz ich rodzin jest brak sprawnego systemu pomocy prawnej, psychologicznej czy finansowej, zabezpieczającej te osoby na wypadek śmierci osób najbliższych lub niemożności sprawowania przez nich dalszej opieki. Osoby opiekujące się niepełnosprawnymi intelektualnie, często sami zostają wykluczeni z życia społeczno-zawodowego. Stąd potrzeba wypracowania nowych sposobów ich wsparcia w lokalnym środowisku.

Aby znaleźć nowe bardziej przyjazne rozwiązania związane z opieką nad takimi osobami w Programie Wiedza Edukacja Rozwój realizowane są innowacyjne projekty pod wspólnym tematem: Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to też jeden z elementów rządowego programu Dostępność Plus, który zakłada poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez rozwój usług o charakterze społecznym, opartych o środowisko lokalne.

W pierwszym etapie beneficjenci stworzyli i wypracowali modele takiego wsparcia, w drugim zaś wybrane z nich będą realizowane w formie pilotażu. Obecnie do dofinansowania zostały wybrane dwa projekty „Bezpieczna przyszłość osób z NI” opracowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz „Dorośli - niezależni - w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia” opracowany przez Stowarzyszenie Na Tak. Obydwa projekty zakładają kompleksowe wsparcie łącznie 330 osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyle samo członków ich rodzin/opiekunów. Pomocą zostaną objęte zarówno rodziny jak i formalni opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie, by sami czuli się lepiej przygotowani do roli opiekunów i odpowiednio przygotowywali swoich podopiecznych do samodzielności lub do zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym w przyszłości.

Maksymalnie w całym konkursie może zostać dofinansowanych 9 projektów testujących nowe rozwiązania - na łączną kwotę 56 mln zł.