Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020

Informujemy, że 21 sierpnia 2017 r. Pan Minister Adam Hamryszczak podpisał dziewiątą wersję SZOOP PO WER. Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od dnia publikacji komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do SZOOP, tj. od 6 września 2017 r.

Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie:

I. Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER

  1. Zmiana zapisów dotyczących zawiązywania partnerstw w projekcie w związku z planowanym na dzień 2 września br. wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. 

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań

  1. Działanie 2.6: zmiana trybu wyboru projektów z konkursowego na pozakonkursowy w przypadku typów projektów nr 5 i 6.

III. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2017 i 2018 rok.

IV. Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

V. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym.