Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Bardziej dostępna przestrzeń publiczna - obrady XXII Komitetu Monitorującego PO WER

W dniach 26-27 lutego 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W trakcie spotkania przyjęto m.in. założenia dla realizacji kolejnych przedsięwzięć w 2019 r. w ramach poszczególnych osi priorytetowych Programu.

Istotnym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwały dotyczącej projektu pozakonkursowego „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który będzie realizowany przez PFRON w ramach Działania 2.8 PO WER.

Zapewnienie niezależności życia osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na liczne bariery częściej narażone są na wykluczenie społeczne, jest jednym z najważniejszych celów rządowego Programu Dostępność Plus. Trudno mówić o niezależności życia, gdy osoba nie ma możliwości opuszczenia mieszkania i bezpiecznego przemieszczenia się do wybranego przez siebie celu. Dlatego jednym z działań zaplanowanych w Programie jest zapewnienie usługi transportu indywidualnego dla osób o ograniczonej mobilności na terenie co najmniej 1/3 gmin w Polsce.

W czerwcu ruszy projekt PFRON, w którym powyższe rozwiązania transportowe zostaną pilotażowo wdrożone w 150 gminach, w których do tej pory nie były oferowane tego typu usługi. Jako uzupełnienie, finansowane będą usprawnienia w budynkach wielorodzinnych, poprawiające ich dostępność. W konsekwencji ułatwi to osobom o ograniczonej mobilności rozpoczęcie lub powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

W projekcie zaplanowano:

  • przegląd funkcjonujących rozwiązań z zakresu transportu osób z niepełnosprawnościami oraz opracowanie zestawu minimalnego standardu usługi transportu indywidualnego dla osób o ograniczonej mobilności,
  • ogłoszenie konkursu grantowego dla gmin i powiatów oraz ich związków i porozumień,
  • ewaluację badającą efektywność wdrażanych rozwiązań i wpływ na aktywizację społeczno-zawodową osób o ograniczonej mobilności.

Pod koniec realizacji projektu przedstawione zostaną również rekomendacje dla systemu finansowania usług transportu indywidualnego dla osób o ograniczonej mobilności ze środków publicznych.

Najważniejsze założenia i efekty:

  • granty otrzyma 150 jednostek samorządu terytorialnego, które w ramach projektu po raz pierwszy uruchomią usługę indywidualnego transportu dla osób o ograniczonej mobilności,
  • uzupełniająco sfinansować można będzie usprawnienia w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, likwidujące lub ograniczające bariery architektoniczne w częściach wspólnych budynków, w których mieszkają osoby obejmowane usługą transportu indywidualnego dla osób o ograniczonej mobilności,
  • usługi będą przystępne cenowo dla osób z nich korzystających,
  • grantobiorcy zapewnią trwałość usługi transportu indywidualnego dla osób o ograniczonej mobilności przez minimum 12 miesięcy po zakończeniu projektu grantowego,
  • preferowane będą projekty zakładające aktywną współpracę z lokalnymi partnerami społecznymi (m.in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy) oraz stanowiące element szerszego planu wnioskodawcy zmierzającego do poprawy dostępności przestrzeni dla osób o ograniczonej mobilności. Projekt o wartości ok. 53,75 mln zł będzie realizowany do grudnia 2022 r.

Jednym z innych istotnych punktów programu było również przyjęcie uchwały dotyczącej projektu pozakonkursowego „Successibility – zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus”, który będzie realizowany w ramach Działania 2.19 PO WER.