Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

1 lipca 2015 r. rusza Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwoj mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Czym jest Baza Konkurencyjności?

Baza Konkurencyjności jest portalem internetowym, umożliwiającym upublicznianie ogłoszeń (zapytań ofertowych) w celu zbadania rynku i wybrania wykonawcy.

Jaki jest cel Bazy?

Baza ma zapewnić przejrzystość i szeroki dostęp do zamówień udzielanych przez beneficjentów. w ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

Dla kogo Baza Konkurencyjności?

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki jak i Programu Wiedza Edukacja Rozwój:

  • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).
  • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

Kogo dotyczy zasada konkurencyjności w latach 2014-2020?

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:

  • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto),
  • beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp (od 50 tys. zł netto), a w przypadku zamówień sektorowych o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

Jakie korzyści daje upublicznienie zapytania ofertowego poprzez Bazę?

Korzyści dla zamawiających (beneficjentów – publikujących ogłoszenia o zamówieniach):

  • pełniejsze rozeznanie rynku,
  • potencjalnie większa liczba ofert.

Korzyści dla oferentów (potencjalnych wykonawców zamówień):

  • większa przejrzystość i szerszy dostęp do zamówień.
  • oszczędność czasu (zgromadzenie wszystkich ofert w jednym miejscu)

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF 160 KB)

 

Dotychczasowi użytkownicy publikujący już zapytania ofertowe, przy pierwszym logowaniu po 1 lipca 2015 r., będą musieli zaakceptować nowy regulamin, aby móc dalej korzystać z systemu.

Regulamin bazy konkurencyjności  (PDF 298 KB)