Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

 

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji.

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewnia znaczący wpływ na realizację programu partnerom spoza administracji.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ PO WER, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ PO WER w regulaminie działania KM, który wynika z zapisów obowiązujących wytycznych w zakresie komitetów monitorujących. Obsługą prac Komitetu zapewnia działający w ramach IZ PO WER sekretariat KM.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji komitetu należy w szczególności:

  • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych,
  • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie programu,
  • konsultowanie i analizowanie zmian programu proponowanych przez IZ,
  • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO WER, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
  • promowanie zasady partnerstwa.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

  • metodykę i kryteria wyboru projektów,
  • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POWER,
  • plan ewaluacji dla programu i wszelkie jego zmiany,
  • strategię komunikacji dla programu i wszelkie jej zmiany,
  • propozycje IZ PO WER dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. poprawy sytuacji na rynku pracy czy dostosowania edukacji do potrzeb biznesu) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Skład Komitetu Monitorującego

Dane kontaktowe

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO WER
Ministerstwo Rozwoju Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507
Warszawa
tel.: 22 273 80 22
fax: 22 273 89 19
e-mail: km-power@mr.gov.pl

 

 

Akty prawne

Uchwały Komitetu Monitorującego

 

 Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego

 

 

 

Strona w przygotowaniu