Wiadomości http://www.power.gov.pl Thu, 19 Apr 2018 13:10:20 GMT pl-pl Wiadomości Zmiany w Szczegółowym Opinie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 19 kwietnia 2018 roku wiceminister inwestycji i rozwoju, Paweł Chorąży, podpisał jedenastą wersję SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.   Zakres zmian... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-szczegolowym-opinie-osi-priorytetowych-programu-wiedza-edukacja-rozwoj/ Thu, 19 Apr 2018 13:10:20 GMT 201697 Bądź przedsiębiorcą z wizją i pieniędzmi na jej realizację! Sięgnij po środki unijne W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, a także edukacji i... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/badz-przedsiebiorca-z-wizja-i-pieniedzmi-na-jej-realizacje-siegnij-po-srodki-unijne/ Fri, 13 Apr 2018 10:38:00 GMT 200733 Wejście w życie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/wejscie-w-zycie-zaktualizowanych-wytycznych-w-zakresie-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji/ Thu, 12 Apr 2018 10:34:31 GMT 200577