Nabory wniosków http://www.power.gov.pl Wed, 19 Dec 2018 16:13:21 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (6) 19 grudnia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym... http://www.power.gov.pl/nabory/1-209/ Wed, 19 Dec 2018 16:13:21 GMT 239326 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (11) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwó. http://www.power.gov.pl/nabory/1-208/ Thu, 06 Dec 2018 15:16:21 GMT 237450 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (2) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne... http://www.power.gov.pl/nabory/1-207/ Mon, 03 Dec 2018 09:29:56 GMT 236810