Nabory wniosków http://www.power.gov.pl Wed, 18 Apr 2018 15:55:49 GMT pl-pl Nabory wniosków 5.1 Programy profilaktyczne (6) Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr  POWR. 05.01.00-IP.05-00-009/18). W ramach konkursu... http://www.power.gov.pl/nabory/1-148/ Wed, 18 Apr 2018 15:55:49 GMT 201595 5.1 Programy profilaktyczne (5) Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr  POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18). W ramach konkursu... http://www.power.gov.pl/nabory/1-147/ Wed, 18 Apr 2018 14:17:27 GMT 201512 5.1 Programy profilaktyczne (4) Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr  POWR.05.01.00-IP.05-00-007/18). W ramach konkursu... http://www.power.gov.pl/nabory/1-146/ Wed, 18 Apr 2018 12:52:07 GMT 201414