Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 18.09.2015

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework po rozstrzygnięciu procedury odwoławczej. W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz negocjacji dodatkowych projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich – publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

Zaktualizowana lista projektów dofinansowanych po rozstrzygnięciu procedury odwoławczej (PDF 297 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym poza Common Framework.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

Lista projektów dofinansowanych (PDF 288 KB)

Wykaz członków KOP (PDF 348 KB)

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Około 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Europejskich (CPE)
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro),
w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15,
z zastrzeżeniem, że 18.09.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest:

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

oraz

b) w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:  

 1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawościami.
 3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
 4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
 5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
 6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
 7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

77 637 335,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu - dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 9 września 2015 r. 

UZASADNIENIE WYDŁUŻENIA TERMINU NABORU WNIOSKÓW: W związku ze zgłaszanymi uwagami przez Wnioskodawców, wskazującymi na niedostosowanie systemu SOWA do specyfiki projektów realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym, a co za tym idzie koniecznością wypracowania rozwiązania zgłaszanych kwestii problemowych z Instytucją Zarządzającą PO WER, termin naboru został wydłużony.

Regulamin konkursu - wersja po zmianach z dnia 9 września 2015 r. (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 24 lipca 2015 r.

Informacja o zmianach z dnia 24 lipca 2015 r (PDF 75 KB)                                                 Regulaminu konkursu wersja po zmianach z dnia 24 lipca 2015 r.   (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)                     

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER (DOC 278 KB)
Załącznik nr 2 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER (DOC 241 KB)
Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 1 MB)
Załącznik nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 1 MB)
Załącznik nr 5 Lista dobrych praktyk do wykorzystania w ramach kryterium premiującego dla tematu nr 3 (PDF 259 KB)
Załącznik nr 6 Zestawienie standardów i cen rynkowych (PDF 260 KB)
Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 777 KB)
Załącznik nr 8 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 468 KB)
Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 557 KB)
Załącznik nr 10 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 557 KB)
Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 561 KB)
Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 564 KB)
Załącznik nr 13 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 694 KB)
Załącznik nr 14 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 863 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 777 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres email: power@cpe.gov.pl, tel.: 22 378 31 00.

Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07.00-001/15 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane poza Common Framework (stan na 04.09.2015  r.) (PDF 340 KB) 

Więcej aktualnych informacji na temat konkursu na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich

Linki

Strona internetowa: Centrum Projektów Europejskich

Bezpośrednie linki do:

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-001/15 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane poza Common Framework

Zapoznaj się z prawem i dokumentami w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020