Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.01.2017

Instytucja Organizująca Konkurs ogłasza listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 30 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. do godz. 23.59, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływy wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać podmioty lub partnerstwa podmiotów, które muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie konkursu (podrozdział 4).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wsparcia finansowania kształcenia osób dorosłych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu z 16 stycznia 2017 r. (PDF 40 KB)

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu z 29 listopada 2016 r.  (DOCX 23 KB)

Regulamin konkursu (PDF 599 KB) (wersja aktualna)

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 29.11.2016 r. do 15.01.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 528 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 28.10.2016 r. do 28.11.2016 r.)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 149 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 643 KB) (wersja aktualna)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 594 KB) (wersja archiwalna -  obowiązująca od 28.10.2016 r. do 15.01.2017 r.)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 345 KB)

Załącznik 4 Wzór opisu koncepcji (DOCX 337 KB)

Załącznik 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 68 KB)

Załącznik 6 Wzór karty oceny formalnej (PDF 129 KB)

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 111 KB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 65 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 67 KB)

Załącznik 10 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 63 KB)

Załącznik 11 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 63 KB)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 16 MB) (wersja aktualna)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 16 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 29.11.2016 r. do 15.01.2017 r.)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 28.10.2016 r. do 28.11.2016 r.)

Załącznik 13 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 552 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku oo dofinansowanie określa Załącznik 1 (DOCX 149 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa Załącznik 12 (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Instytucji ogłaszającej Konkurs w dniach od 28.10.2016 r. do 29.11.2016 r.  (DOC 132 KB)

Odpowiedzi na pytania, (DOC 144 KB) które wpłynęły do Instytucji Ogłaszającej Konkurs do 23.12.2016 r.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Instytucji Ogłaszającej Konkurs do 05.01.2017 r. (DOC 137 KB)

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@mr.gov.pl

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu Zwrotne finansowanie w temacie Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-009/16, w ramach Działania 4.1 PO WER Innowacje społeczne.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 Warszawa w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali nr 1105, w godz. 11.00 - 14.00.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 161 KB) do 15 grudnia na adres konkurs.makro@mr.gov.pl. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.