Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.2

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.03.2016

Wyniki naboru

Wyniki naboru wniosków

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to ok. 9 miesięcy od upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem ePUAP oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA: www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

organizacje pracodawców, organizacje związkowe lub organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące:
a) realizację przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju,
b) analizę faktycznej dostępności usług rozwojowych w ramach regionalnych programów operacyjnych dla MMSP i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych,
c) upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w rejestrze usług rozwojowych (RUR) działającym pod adresem www.inwestycjawkadry.pl i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych)

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dostępne na stronie www.power.parp.gov.pl wraz z Regulaminem konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1) do 90% wartości wydatków kwalifikowanych, 2) do 1 800 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w Rozdziale 9.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

www.power.parp.gov.pl
Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Kryteria wyborów projektu