Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) - województwo wielkopolskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 13.11.2015

Wyniki naboru

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 (PDF 289 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (PDF 288 KB)

Informacja o podmiotach, które odstąpiły od podpisania umowy w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w województwie wielkopolskim (PDF 167 KB)

Poniżej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informacje
o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim
nr naboru POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15

Lista zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim (PDF 477 KB) 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej (budynek C)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać od dnia 02.11.2015 r. do dnia 13.11.2015 r. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej w siedzibie IOK, tj.
w sekretariacie Funduszy Unii Europejskiej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37 (budynek C),

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30

lub

wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:

a)    publiczne służby zatrudnienia,

b)    Ochotnicze Hufce Pracy,

c)    agencje zatrudnienia,

d)    instytucje szkoleniowe,

e)    instytucje dialogu społecznego[1],

f)     instytucje partnerstwa lokalnego.

 

[1]Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe, jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[1]:

  - identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

  - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

  - kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

  - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

  - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,

  - wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

  - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),

  - wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

  - niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

  - wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.


  [1] Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie).  

Kryteria wyboru projektów

Informacje na temat kryteriów wyboru projektów szczegółowo opisano w Regulaminie konkurs (PDF 634 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

52 329 425,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 634 KB).

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do instytucji odpowiadającej za przeprowadzenie naboru można składać za pomocą:

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
 • telefonu: 61 846 38 23
  lub  
 • bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym – budynek A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 3760-537 Poznań    

Najczęściej zadawane pytania (PDF 470 KB)

Linki

www.efs.wup.poznan.pl