Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, województwo wielkopolskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 24.04.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podaje do wiadomości kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/15.

Wyniki naboru 30.10.2015

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów (PDF 205 KB) - z 30 października 2015 r.

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów (PDF 210 KB) - z 30 września 2015 r. 

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów (PDF 207 KB) - z 23 września 2015 r.

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów (PDF 209 KB) - z 17, 18, 21 września 2015 r.

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów (PDF 207 KB) - z 17 września 2015 r.

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów (PDF 207 KB) - z 11 września 2015 r.

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów (PDF 229 KB) - z 11 i 14 września 2015 r.

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów (PDF 207 KB) - z 7 sierpnia 2015 r.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania:
Informacja o projektach - zestawienie zbiorcze (stan na 6 lipca 2015 r.) (PDF 219 KB)


Poszczególne listy projektów wybieranych do dofinansowania:

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2015 roku (tryb wyboru projektów: pozakonkursowy)

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37,
60-537 Poznań

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Powiatowych Urzędów Pracy należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37,
budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późń. zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

  • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne),
  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES),
  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Szczegółowa charakterystyka typów operacji możliwych do realizacji w ramach projektu znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków jest prowadzony w oparciu o kryteria ogólne przyjęte przez Pre-Komitet Monitorujący PO WER 11 grudnia 2014 r. oraz kryteria dostępu określone w fiszce projektów pozakonkursowych PUP zatwierdzonej przez Pre-Komitet Monitorujący PO WER  26 stycznia 2015 r.  Kryteria znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy na realizację projektów pozakonkursowych w ramach PO WER w województwie wielkopolskim: 68 370 200,00 złotych w 2015 r.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Wzór umowy o dofinansowanie

W przygotowaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
w godzinach od 8.00 do 14.00
pod nr tel. 61 846 38 23, 
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl 

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu