Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - województwo wielkopolskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 19.02.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podaje do wiadomości kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/16

Wyniki naboru

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim I (PDF 312 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim II (PDF 311 KB) (PDF 311 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim III (PDF 305 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim IV (PDF 301 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim_V (PDF 226 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim VI (PDF 224 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim VII (PDF 223 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim VIII (PDF 224 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim IX (PDF 224 KB) (PDF 227 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w województwie wielkopolskim X (PDF 224 KB)

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 POWER w województwie wielkopolskim XI (PDF 224 KB)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/16.

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania (PDF 269 KB)

Informacja o projektach, które zostały ybrane do dofinansowania z dn. 23.05.2016 r. (PDF 244 KB)

Informacja o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania (PDF 256 KB)

Informacja o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 07,08,10.06.2016 (PDF 248 KB)

W związku z koniecznością usunięcia uchybień w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego planowanego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia skorygowaną informację nr 4 o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/16.

Informacja o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania - KOREKTA (PDF 232 KB)

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (budynek C)

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek C), Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej, ul. Kościelna 37.

Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy (PUP) z terenu województwa wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

  • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) [1];
  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES);
  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych;
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

[1] Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie.

Szczegółową charakterystykę typów operacji możliwych do realizacji w ramach projektu zamieszczono w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie (PDF 867 KB).

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria ogólne zgodne z załącznikiem 3 do SZOOP PO WER oraz kryteria dostępu zgodne z Rocznym Planem Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2016 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom finansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER wynosi: • 84,28% wkład UE; • 15,72% kwota w części wkładu krajowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

83 600 000 zł, z czego 64 351 750 zł w roku 2016 i 19 248 250 zł w roku 2017

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 1.1.1 PO WER (PDF 867 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 555 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

w przygotowaniu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

w godzinach od 8.00 do 14.00

tel. 61 846 38 23

e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

 

Najczęściej zadawane pytania (PDF 208 KB)

Linki

www.efs.wup.poznan.pl