Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 15.11.2017 do 31.12.2017

UWAGA

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektówZmiany wchodzą w życie z dniem 12.12.2017 r.

Wykaz zmian:
1. W punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu poprawiono numer konkursu;

2. W punkcie 3.2 Wkład własny określono maksymalny dopuszczalny poziom wkładu własnego.

3. W punkcie 4.2. Poprawianie oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie dostosowano opis do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

4. W punkcie 8. Spis załączników zmieniono nazwę załącznika nr 16 zgodnie z obowiązującą wersją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Załącznik nr 16 Lista oczywistych omyłek – dodano trzy dodatkowe oczywiste omyłki, które będą podlegać poprawie w ramach konkursu.

Zał. nr 16_lista oczywistych omyłek_wer czysta (PDF 226 KB)

UWAGA

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w ślad za spotkaniem informacyjno-szkoleniowym dla potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 . Jednocześnie wydłuża się termin naboru wniosku w ramach konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem 20.11.2017 r.

Wykaz zmian:

W punktach: 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu oraz 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie zmieniono termin naboru na 15.11-31.12.2017 r., w związku z pojawiającymi się wnioskami potencjalnych wnioskodawców.

W punkcie 2.2 Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących – w odniesieniu do kryterium dostępu nr 6 doprecyzowano możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, w odniesieniu do kryterium dostępu nr 13 doprecyzowano możliwości zawierania przez grantobiorców partnerstwa z podmiotami z Wielkiej Brytanii.

W załączniku nr 21 – Schemat procedury realizacji projektu grantowego – wprowadzono doprecyzowanie w zakresie możliwości zawierania przez grantobiorców  partnerstw z podmiotami z Wielkiej Brytanii oraz wykluczono możliwość rozliczania w ramach grantów kosztów administracyjnych.

 

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

1. podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
2. administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
3. jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
4. ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
5. instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
6. instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
7. szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
8. uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
9. przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
10. organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
11. podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
12. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
13. federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
14. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja czysta obowiązująca.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 987 KB) (PDF 862 KB) - wersja rejestruj zmiany obowiązująca.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 865 KB) - wersja czysta - obowiązująca od 12.12.2017

Regulamin konkursu (PDF 987 KB) - wersja rej. zm. - obowiązująca od 12.12.2017

Zał. nr 16 (PDF 226 KB)_lista oczywistych omyłek_wer czysta

Zał. nr 16 (PDF 226 KB)_lista oczywistych omyłek_wer rej zm 

Regulamin konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja REJ. ZM. (PDF 863 KB) - wersja archiwalna

ZAŁĄCZNIK NR 21 (PDF 639 KB) - WERSJA CZYSTA OBOWIĄZUJĄCA OD 20.11.2017 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 21 - WERSJA REJ. ZM (PDF 639 KB). OBOWIĄZUJĄCA OD 20.11.2017 ROKU - REJ. ZM.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja obowiązująca od 12.12.2017

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca od 12.12.2017.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca od 12.12.2017.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - wersja archiwlana.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - wersja archiwlana.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca od 12.12.2017.

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu - wersja archiwalna.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ.

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-007/17