Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.01.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

1. podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
2. administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
3. jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
4. ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
5. instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
6. instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
7. szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
8. uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
9. przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
10. organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
11. podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
12. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
13. federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
14. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (DOC 1 MB) (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja obowiązująca.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja czysta arciwalna.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 987 KB) (PDF 862 KB) - wersja rejestruj zmiany archiwalna.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 1 MB) - wersja aktualna

Regulamin konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja czysta - archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 863 KB) (PDF 987 KB) - wersja rej. zm. - archiwlana

Regulamin konkursu (PDF 865 KB) - wersja czysta - archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 987 KB) - wersja rej. zm. - archiwalna

Zał. nr 16 (PDF 226 KB)_lista oczywistych omyłek_wer czysta

Zał. nr 16 (PDF 226 KB)_lista oczywistych omyłek_wer rej zm 

Regulamin konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja REJ. ZM. (PDF 863 KB) - wersja archiwalna

ZAŁĄCZNIK NR 21 (PDF 639 KB) - WERSJA CZYSTA OBOWIĄZUJĄCA OD 20.11.2017 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 21 - WERSJA REJ. ZM (PDF 639 KB). OBOWIĄZUJĄCA OD 20.11.2017 ROKU - REJ. ZM.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu  (DOC 1 MB)(PDF 863 KB) (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja obowiązująca

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja archiwlana

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (DOC 1 MB) (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja archiwalna

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja archiwalna.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - wersja archiwlana.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - wersja archiwlana.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (DOC 1 MB) (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca.

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja archiwalna.

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja archiwalna.

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu - wersja archiwalna.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu   (PDF 442 KB)

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-007/17