Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.03.2018 do 31.07.2018

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza nabór w kolejnej rundzie konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Uprzejmie informujemy, iż trwa ciągły nabór projektów w ramach konkursu na makro-innowacje w temacie: „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” – II etap. Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Projekty w VIII rundzie konkursu należy składać w okresie od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r., godz. 23:59 za pośrednictwem Systemu SOWA. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Informujemy, że zgodnie z regulaminem konkursu POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 (pkt I.1.3) „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap”, Instytucja Organizująca Konkurs zamyka konkurs z dniem 31 lipca br., co oznacza, że pozostają jeszcze cztery rundy konkursowe, w których możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie na testowanie modeli (trwająca aktualnie do 30.04, runda majowa 01.05-31.05, czerwcowa 01.06-30.06 oraz lipcowa 01-31.07).

Wyniki naboru 13.04.2018

RUNDA VI (1.03.2018 - 31.03.2018)

Lista projektów skierowana do negocjacji (PDF 479 KB) z dnia 18.06.2018 r.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej (PDF 265 KB) z dnia 13.04.2018 r.

RUNDA IV (1.01.2018 - 31.01.2018)

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej (PDF 265 KB) z dnia 20.02.2018 r.

RUNDA II (1.11. 2017 - 30.11.2017)

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 235 KB) z dnia 1.02.2018 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej (PDF 262 KB) z dnia 20.12.2017 r.

Etap II

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 601 KB)

RUNDA I (28.09.2017 - 11.10.2017)

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (PDF 43 KB) z dnia 24.10.2017 r. 

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 352 KB) z dnia 22.12.2017 r.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 417 KB) z dnia 27.03.2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 52 KB) z dnia 25.05.2018 r.

Informacja o składzie KOP (XLS 50 KB) z dnia 25.05.2018 r.

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie:

  • runda I od 28 września 2017 r. do 11 października 2017 r. do godz. 23.59,
  • runda II od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. do godz. 23.59.
  • runda III od 1 grudnia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59
  • runda IV od 1 stycznia 2018 r do 31 stycznia 2018 r. do godz. 23:59
  • runda V od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do godz. 23:59.
  • runda VI od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. do godz. 23:59.
  • runda VII od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59.
  • runda VIII od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. do godz. 23:59
  • runda XI od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 r. do godz. 23:59
  • runda X od 1 lipca do 31 lipca 2018 r. do godz. 23:59

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty, które brały udział w konkursie I etapu (jako lider lub partner partnerstwa utworzonego na zakończenie realizacji projektu) i których model uzyskał pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w zakresie skierowania do testowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przetestowanie modelu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, wypracowanego w konkursie I etapu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 226 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu!

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (PDF 177 KB) z dnia 31.10.2017 r.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (PDF 34 KB) z dnia 11.10.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja aktualna obowiązująca od 31.10.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 506 KB) - (wersja archiwalna obowiązująca od 11.10.2017 r. do 30.10.2017 r.)

Regulamin konkursu (PDF 485 KB) (wersja archiwalna obowiązująca do 10.10.2017)

 

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 194 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 637 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 345 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 312 KB)

Załącznik nr 4 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 93 KB)

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 258 KB)

Załącznik nr 6 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (PDF 114 KB)

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 140 KB)

Załącznik nr 8 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 224 KB)

Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 284 KB)

Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 286 KB)

Załącznik nr 11 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 283 KB)

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP  (PDF 283 KB)

Załącznik nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Załącznik nr 14 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 552 KB)

Załącznik nr 14 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 496 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa Załącznik nr 1 (PDF 194 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa Załącznik nr 13 (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: beata.rybicka-dominiak@mr.gov.pl.