Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 25.09.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zakończony został konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy"

Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe"

Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować na formularzu wniosku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do  Regulaminu konkursu, w formie dokumentu elektronicznego w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów: 

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.  
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).  
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
  • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),
  • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
  • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu (DOCX 416 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 778 519,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zmieniony został załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu, nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - 18 stycznia 2018 r.

Wprowadzony został nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu, którego aktualizacja związana jest z wejściem w życie:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które obowiązuje od dnia 3 stycznia2018r.

oraz

 • Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Zaktualizowany Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obowiązuje od dnia 18.01.2018 r.

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 16 MB) (obowiązuje od 18 stycznia 2018 r.)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu rejestruj zmiany (DOC 18 MB) (obowiązuje od 18 stycznia 2018 r.)

------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 (15 września 2017)

Zmiana Regulaminu konkursu wraz z załącznikami wynika z wejścia w życie:

 • nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
 • Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

oraz wydłużenia terminu naboru wniosków. 

Jednocześnie skorygowano ogłoszenie o konkursie z dnia 28.07.2017 r. głównie w zakresie zmiany terminu naboru wniosków i terminu rozstrzygnięcia konkursu.  

Ponadto do Regulaminu konkursu załączono nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 (wersja 1.6 z dnia 13.09.2017 r.) i skorygowano Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu). 

Dokonano również niezbędnych zmian redakcyjnych w Regulaminie konkursu. 

Zmieniony Regulamin konkursu w wersji 2.0 obowiązuje od dnia 16.09.2017 r.

Zmiana Regulaminu konkursu oraz załączników dotyczy - opis zmian.

Regulamin konkursu (wersja 2, obowiązuje od 16 września 2017) (DOCX 416 KB)

Regulamin konkursu (wersja 2 - rejestruj zmiany, obowiązuje od 16 września 2017) (DOCX 372 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2, obowiązuje od 16 września 2017) (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2 - rejestruj zmiany, obowiązuje od 16 września 2017) (DOCX 82 KB)

Załącznik nr 7 –Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2, obowiązuje od 16 września 2017) (DOCX 219 KB)

Załącznik nr 7 –Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2 - rejestruj zmiany, obowiązuje od 16 września 2017) (DOCX 223 KB)

Załącznik nr 10 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2, obowiązuje od 16 września 2017) (DOC 259 KB)

Załącznik nr 10 –Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2 - rejestruj zmiany, obowiązuje od 16 września 2017) (DOC 258 KB)

--------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu (wersja 1, obowiązuje do 15 września 2017) (DOCX 359 KB) 

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 439 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 824 KB) 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji - usunięty po zmianie Regulaminu 15 września 2017

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (DOCX 59 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu  (wersja 1, obowiązuje do 15 września 2017) (DOCX 81 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje  (DOCX 58 KB)

Załącznik nr 7 –Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 1, obowiązuje do 15 września 2017) (DOCX 216 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (wersja 1, obowiązuje do 17 stycznia 2018 r.) (DOC 16 MB)

Załącznik nr 9 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (DOCX 137 KB)

Załącznik nr 10 –Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 1, obowiązuje do 15 września 2017) (DOC 257 KB)

Załącznik nr 11 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOC 137 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 439 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOC 16 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: power@wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs - www.power.wup.lodz.pl