Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.05.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień / pażdziernik 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w dwóch formach:

 • w formie dokumentu elektronicznego za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, który jest dostępny pod adresem https://www.sowa.efs.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • publiczne służby zatrudnienia
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • agencje zatrudnienia
 • instytucje szkoleniowe
 • instytucje dialogu społecznego
 • instytucje partnerstwa lokalnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 690 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - aktualizacja z 19.09.2017 r. (WERSJA AKTUALNA)

Regulamin konkursu - WERSJA NIEAKTUALNA

 

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofiansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie Serwisu PO WER WUP w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl/web/power.

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie Serwisu PO WER WUP w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl/web/power.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Linki

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

ul. Poleska 89

15 - 874 Białystok

Godziny pracy: pon. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Infolinia: 0 801 308 013  

2) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży:

ul. M.C. Skłodowskiej 1

18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30 

Telefony do konsultantów: 86 216 33 26, 86 473 53 20  

3) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach:

Osiedle II 6a, 16-400 Suwałki

Godziny pracy: pn. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Telefony do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 76  

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl./ Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: http://www.power.gov.pl/

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020