Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.2

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.12.2018

Wyniki naboru

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, że 07.05.2019 r. zakończyła się ocena wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/18 na projekt mobilności ponadnarodowej dla koordynatorów działań w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników. 

W wyniku dokonanej oceny merytorycznej projekt Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pt. „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” został wybrany do dofinansowania.

Lista projektów złożonych i ocenionych w konkursie (PDF 643 KB)

Informacje o składzie KOP (PDF 347 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w konkursie można składać od 30 września do 31 grudnia 2018 r., w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w konkursie można składać od 30 września do 31 grudnia 2018 r., w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu ocenianym w ramach konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje pracodawców lub pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu umożliwienie podniesienia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia osób delegowanych przez partnerów społecznych do pełnienia roli koordynatorów działań edukacyjnych, informacyjnych dotyczących kształcenia ustawicznego pracowników poprzez realizację programu mobilności ponadnarodowej w wybranym państwie członkowskim UE.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określa regulamin konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Aktualna wersja regulaminu

Regulamin konkursu (PDF 831 KB) - wersja obowiązująca od 30 listopada 2018 r.

Informacja o zmianie regulaminu (PDF 51 KB)

 

Poprzednie wersje

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (PDF 32 KB) z dnia 10.10.2019 r.

Regulamin konkursu (PDF 831 KB) - z dnia 10.10.2018 r.

Regulamin konkursu (PDF 831 KB) - wersja archiwalna obowiązująca do 9.10.2018 r.

 

Załączniki do Regulaminu

Załącznik 1 Karta oceny merytorycznej wniosku (PDF 171 KB)

Załącznik 2 Karta weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 80 KB)

Załącznik 3 Wzór deklaracji poufności dla członka Komisji Oceny Projektów  (PDF 83 KB)

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 83 KB)

Załącznik 5 Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności (PDF 83 KB)

Załącznik 6 Oświadczenie eksperta o bezstronności (PDF 89 KB)

Załącznik 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 436 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB)

Załącznik 9 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego o współpracy ponadnarodowej (PDF 354 KB)

Załącznik 10 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 351 KB)

Załącznik 11 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w PO WER (PDF 79 KB)

Załącznik 12 Wzór minimalnego zakresu modelu funkcjonowania koordynatorów (PDF 320 KB)

Załącznik 13 Stawki jednostkowe - metodologia (PDF 340 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 7 (PDF 436 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 8 (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze określa regulamin konkursu (PDF 831 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkursponadnarodowy@MIiR.gov.pl lub numer telefonu 22 273 85 98.