Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.2

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 5.11.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 5 miesięcy.

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy (beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładkę Załóż konto.

Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce Pomoc oraz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projektodawcą w ramach niniejszego konkursu może być:        

  • uczelnia wyższa kształcąca na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym lub pielęgniarstwo lub/ i położnictwo lub zdrowie publiczne lub/i ekonomia lub/i zarzadzanie i nie posiada negatywnej oceny PKA na ww. kierunkach oraz nie jest w stanie likwidacji w chwili składania wniosku o dofinansowanie

lub        

  • podmiot prowadzący działalność szkoleniową, który w ostatnich 3 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przeszkolił co najmniej 100 osób – pracowników podmiotów leczniczych lub pracowników organów założycielskich - w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia lub zdrowia publicznego.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów tematycznych (zgodnie z kryterium dostępu nr 2 co najmniej 2 z niżej wymienionych):        

  • szkolenia dedykowane pracownikom pionów administracyjno-technicznych i finansowych podmiotów leczniczych z zakresu HB - HTA (Hospital Based Health Technology Assessment);        
  • szkolenia z zakresu metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi;   
  • szkolenia z zakresie zarządzania finansowego, operacyjnego oraz zarządzania personelem podmiotów leczniczych oraz wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych;        
  • szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego (w szczególności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym).

Powyższy katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2018 r., określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (PDF 100 KB)

Regulamin HTA obowiązujący (PDF 542 KB)

Regulamin konkursu nieaktualny (PDF 565 KB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020; (PDF 659 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 503 KB)

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 5 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 357 KB)

Załącznik 6 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 823 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 452 KB)

Załącznik 8 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 456 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 461 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 467 KB)

Załącznik 11 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 493 KB)

Załącznik 12 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 515 KB)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 791 KB)

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 684 KB)

Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 666 KB)

Załącznik 16 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 276 KB)

Załącznik 17 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 269 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 503 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: 

szkoleniaHTA@mz.gov.pl

a.salwowska@mz.gov.pl

Linki

www.zdrowie.gov.pl