Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, województwo wielkopolskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 3.08.2018

Poniżej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informacje o
projektach wybranych do dofinansowania
w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim
nr naboru POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim (PDF 407 KB)

Wyniki naboru

Poniżej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informacje o
zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim
nr naboru POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim (PDF 406 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

n/d

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Sposób składania wniosków

Wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu Województwa Wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP dotyczy okresu od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) [1]:
  - identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
  - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  - kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
  - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  - wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
  - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
  - wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
  - niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
  - wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

[1] Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie).

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF 815 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 84,28% (środki Unii Europejskiej) + 15,72% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu). 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów pozakonkursowych PUP:

 • realizowanych w 2019 r. wynosi 65 552 243,40 zł,
 • realizowanych w 2020 r. wynosi 62 353 985,53 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF 815 KB)

Uwaga!
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wprowadza erratę do Zasad naboru wniosków o dofinansowanie numer POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, we wskazanym zakresie.

ERRATA do Zasad naboru wniosków o dofinansowanie numer POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18 (PDF 335 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 436 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

W przygotowaniu

Inne dokumenty:
Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów w 2019/2020 (PDF 145 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF 501 KB)
Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER (PDF 310 KB)
Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS (PDF 518 KB)
Zalecenia w zakresie dokonywania oceny spełnienia kryteriów merytorycznych (PDF 441 KB)
Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy (PDF 470 KB)

Minimalny zakres uchwały Rady Powiatu/Rady Miasta, zatwierdzającej do realizacji projekt realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 PO WER (DOCX 18 KB)
Minimalny zakres uchwały Zarządu Powiatu/Rady Miasta/Prezydenta Miasta, w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP pełnomocnictwa lub upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 PO WER (DOCX 18 KB)

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do instytucji odpowiadającej za przeprowadzenie naboru można składać za pomocą:
- poczty elektronicznej na adres e-mail: infoefs@wup.poznan.pl,
- telefonu: 61 846 38 23,
- bezpośrednio w
Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań.


Najczęściej zadawane pytania - FAQ (PDF 496 KB)

Linki

power.wuppoznan.praca.gov.pl