Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.21

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 11.03.2019

Wyniki naboru

Wyniki naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach rundy konkursowej.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia,
  • rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),
  • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),
  • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
  • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),
  • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na obsługę wsparcia szkoleniowego lub doradczego dla przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w 7 sektorach (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym).

Działania szkoleniowe i doradcze będą realizowane w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji, co do zasady z zastosowaniem podejścia popytowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

a)  ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);

b)  kryteria dostępu;

c)  kryteria horyzontalne;

ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 90% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wg. sektorów:

budowlany 6 732 000 zł

finansowy 6 732 000 zł

IT 5 985 000 zł

motoryzacyjny 6 732 000 zł

opieka zdrowotna 6 732 000 zł

przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów 5 985 000 zł

turystyczny 6 732 000 zł

W ramach I rundy:

budowlany 1 944 000 zł

finansowy 2 160 000 zł

IT 0 zł

motoryzacyjny 0 zł

opieka zdrowotna 0 zł

przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów 0 zł

turystyczny 2 851 200 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

www.power.parp.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

www.power.parp.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

www.power.parp.gov.pl

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

Protest wnoszony jest do PARP.

PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej.

Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów w danym sektorze.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 801 332 202.

Linki

www.power.parp.gov.pl