Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - województwo wielkopolskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

Sposób składania wniosków

Wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA https://www.sowa.efs.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy (PUP) z terenu województwa wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

  • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) [1];
  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES);
  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych;
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

[1] Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie).

 

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria ogólne zgodne z załącznikiem 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER oraz kryteria dostępu zgodne z Rocznym Planem Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom finansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER wynosi: • 84,28% wkład UE; • 15,72% kwota w części wkładu krajowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

72 984 265,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wprowadza erratę do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie z dnia 31.01.2017 r., numer POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w zakresie wskazanym w poniższej tabeli.

ERRATA do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17 (PDF 354 KB)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 439 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

W przygotowaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

w godzinach od 8.00 do 14.00

tel. 61 846 38 23

e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

Linki

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

http://www.efs.wup.poznan.pl/wojewodzki-urzad-pracy-w-poznaniu-zaprasza-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-realizacji-projektow-nabor-nr-powr.01.01.01-ip.20-30-001-17/