Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, województwo wielkopolskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 9.03.2018

Poniżej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informacje o
projektach wybranych do dofinansowania
w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim
nr naboru
POWR.01.01.01-IP.20-30-001/18

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim (PDF 406 KB)

Wyniki naboru

Poniżej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informacje
o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim
nr naboru POWR.01.01.01-IP.20-30-001/18

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim_28.06.2018 (PDF 272 KB)

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

n/d

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Sposób składania wniosków

Wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu Województwa Wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP dotyczy okresu od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:
• instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[1]:
- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
• instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji
- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia
• instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
• instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES)
- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży)
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie
• instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami
- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
• instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe  

[1]Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie. Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF 1 MB) (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
• Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 84,28% (środki UE) + 15,72% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów pozakonkursowych PUP realizowanych w 2018 r. wynosi 67 131 817,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 4646/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
Należy mieć na uwadze, iż kwota środków FP możliwa do wykorzystania w ramach nowych projektów PUP z 2018 r. (realizowanych w ramach niniejszego naboru) powinna być pomniejszona o kwotę środków FP z limitu na 2018 rok zakontraktowaną w projektach PUP z 2017 r. w ramach POWER.
Ponadto PUP w projektach realizowanych w ramach niniejszego naboru mają możliwość przeznaczenia dodatkowej kwoty, nie większej niż 30% środków FP z limitu na dany rok kalendarzowy pomniejszonego o zakontraktowane środki na 2018 r. w projektach PUP z 2017 r., na realizację projektów w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do instytucji odpowiadającej za przeprowadzenie naboru można składać za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
  • telefonu: 61 846 38 23
  • bezpośrednio w
    Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
    ul. Szyperska 14
    61-754 Poznań.

Najczęściej zadawane pytania do naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/18 (PDF 666 KB)

Linki

power.wuppoznan.praca.gov.pl